Theme

Background

Header

Content

620104

แหล่งเรียนรู้ องค์การจัดการน้ำเสีย

Hits: 1078

Learning Resources

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ ปี พ.ศ.2560

  คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สําหรับหน่วยงานของรัฐ 
  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
  คู่มือการใช ้งานระบบกรณีจัดซื้อจัดจ ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สําหรับหน่วยงานของรัฐ 
  คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (e-market แบบ RFQ) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  คู่มือการใช้งานผู้ค้ากับภาครัฐ (e-bidding) 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_2560 
  กําหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา_2560 
  กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ_2560 
  กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง_2560 
  กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้_2560 
  การกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_2560 
  กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง_วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ_2560 
  กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_2560 

อื่นๆ

  คู่มือระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศ Online  
 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

  ชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 
  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554 (สถาบันอุดมศึกษา) 
  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554 (กรม) 
    คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554  (จังหวัด) 
  การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555) 
  แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 
  เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
  การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
  คู่มือ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 
  Second Biennial Update Report of Thailand 

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png