Theme

Background

Header

Content

620104

ความเป็นมา และ ความรับผิดชอบ

Hits: 6853

ความเป็นมาขององค์การจัดการน้ำเสีย

          องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏในมาตรา ๖ (หน้า ๔) คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพื่อให้ อจน. มีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย” หมายความว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓ (หน้า ๒)

 

     
  4    
 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามแนวโครงการ
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็  
     
     

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจัดการน้ำเสีย

           ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกิจการโดยใช้พื้นฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจการควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน คุณภาพชุมชนท้องถิ่นและสภาพสังคมโดยรวม แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรหนึ่งใส่ใจในคุณภาพของสังคมโดยรวมได้เล็งเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียในการผสมผสานการดำเนินกิจการเพื่อความเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม จึงได้กำหนดแนวทางในด้านงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจัดการน้ำเสียขึ้น โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

- องค์กรภาครัฐที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- องค์กรภาครัฐที่เป็นผู้ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการจัดการน้ำเสีย เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนและคุณภาพที่ดีของชุมชน

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png