Theme

Background

Header

Content

620104

คณะกรรมการบริหาร

Hits: 5482
  boss2020.jpg  
 
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 
 
ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
 
     
     
 exe_27.png   1551361863_140758.jpg 

นายธงรบ ด่านอำไพ
   นายปริญญา ยมะสมิต
กรรมการ  

กรรมการ  

     
     
 65-1.jpg   65-2.jpg

นายวิชัย โภชนกิจ
 
นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ
 
กรรมการ
     
     
   

-ว่าง-
 


กรรมการ
 

     
     นายธีรลักษ์ แสงสนิท

นายชานน วาสิกศิริ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง

(ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒฺิ))

กรรมการผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

กรรมการผู้แทน

กระทรวงอุตสาหกรรม

(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
     
     
S__10919990.jpg  1636457472743.jpeg

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

นายยุทธนา สาโยชนกร

 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร


กรรมการผู้แทน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)


กรรมการผู้แทน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงบประมาณ

กรรมการผู้แทน

การประปานครหลวง

(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))
   
     
620425 10  

นายมงคล วัลยะเสวี

นายชีระ วงศบูรณะ
 

กรรมการผู้แทน

การประปาส่วนภูมิภาค

(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

กรรมการและเลขานุการ

(
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)
 
     
     

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png