Theme

Background

Header

Content

620104

ยุทธศาสตร์องค์กร

Hits: 2422

 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563–2565 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

   wma plan 63 65  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

  • กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

  • กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  • กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย
  • กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน้ำเสียให้กับบุลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

  • กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  • กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ
  • กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร

 

  

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png