Theme

Background

Header

Content

620104

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล

Parent Category: ข่าว
Hits: 54
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ร่วมประเมินฯ

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ประเภทที่ 4 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป

 

messageImage_1630936085107.jpeg

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png