Theme

Background

Header

Content

620104

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมฯ พร้อมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองราชบุรี

Parent Category: ข่าว
Hits: 60

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 5/2565 ณ จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  และศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำเข้างู การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี โดยได้ให้ข้อเสนอแนะให้องค์การจัดการน้ำเสียไปดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_5.ค._65_220529.jpg

 

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_4.ค._65_220529.jpg

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ.ค._65_220529.jpg  LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_0.ค._65_220529.jpg

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_1.ค._65_220529.jpg

 

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_8.ค._65_220529.jpg

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_2.ค._65_220529.jpg

 

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_6.ค._65_220529.jpg

 

 

 

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_9.ค._65_220529.jpg

 

LINE_ALBUM_ราชบร_25-26_พ_10.ค._65_220529.jpg

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png