Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2560

Parent Category: ร่าง TOR
Hits: 883

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจัดหาแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดหาแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย  เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย 

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเพื่อควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่าง ข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR งานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเพื่อควบคุมระบบและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างขอบเขตงาน โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเพื่อควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่าง ข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR งานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเพื่อควบคุมระบบและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ครั้งที่ ๒ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ครั้งที่ ๑ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อแสดงผลการรายงานคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 23 โซนเอ โซนบี โซนซี โซนดี และ ชั้น 24 โซนบี โซนดี รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับรายงานสภาพโดยรอบ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 แห่ง  

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อแสดงผลการรายงานคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 23 โซนเอ โซนบี โซนซี โซนดี และ ชั้น 24 โซนบี โซนดี รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับรายงานสภาพโดยรอบ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 แห่ง   ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อแสดงผลการรายงานคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 23 โซนเอ โซนบี โซนซี โซนดี และ ชั้น 24 โซนบี โซนดี รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับรายงานสภาพโดยรอบ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 แห่ง  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์  ประกาศวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ ดาวน์โหลดเอกสาร 1-19

- ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน งานปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์    ดาวน์โหลดเอกสาร  20-41

ดาวน์โหลดเอกสาร  42-70

ดาวน์โหลดเอกสาร  71-110

ดาวน์โหลดเอกสาร  111-166

- แบบประกอบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์  ดาวน์โหลดเอกสาร 167-188

ราคากลาง BOQ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคากลาง   BOQ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ  รอบที่ ๒  ประกาศวันที่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ   ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ   ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเช่ารถยนต์กระบะ ๔ ประตู จำนวน ๒๓ คัน

- ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเช่ารถยนต์กระบะ ๔ ประตู จำนวน ๒๓ คัน   ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  รายการเช่ารถยนต์กระบะ ๔ ประตู จำนวน ๒๓ คัน เพื่อใช้เป็นรถสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา  ดาวน์โหลดเอกสาร

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png