Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารย์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2559

Parent Category: ร่าง TOR
Hits: 468

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

เอกสารประกวดราคา บุรีรัมย์ และร่างขอบเขตงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

BOQ 0401-0425  ดาวน์โหลดเอกสาร
BOQ 0426-0445  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 210-219  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 220-230  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 231-240  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 241-250  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประกอบงานก่อสร้าง 251-260  ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลาง และแบบปร6-1 แบบปร5 กขคและปร4 1-16  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร  ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 1  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 2  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 3  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 4  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 5  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 6  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 7  ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลาง และ BOQ1  ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลาง และ BOQ2  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร  ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 1  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 2  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 3  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบก่อสร้าง 4  ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลาง และ BOQ  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร  ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างวิจารณ์ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร
TOR ทม.บุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 210-219  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 220-230  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 231-240  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 241-250  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประกอบงานก่อสร้าง 251-260  ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลาง และแบบปร6-1 แบบปร5 กขคและปร4 1-16  ดาวน์โหลดเอกสาร
BOQ 0401-0425  ดาวน์โหลดเอกสาร
BOQ 0426-0445   ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อจัดทำทางเดินมีหลังคาและปรับภูมิทัศน์ภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

  • BOQ งานซ่อมแซมปรรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

  • BOQ งานซ่อมแซมปรรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png