Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารย์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2558

Parent Category: ร่าง TOR
Hits: 110

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์

archive_f2

+ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์

  • ร่าง ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์

archive_f2

+ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี -ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์

archive_f2

+ การวิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร

 archive_f2

+ การวิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ำเสีย   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png