Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2563

Parent Category: ร่าง TOR
Hits: 1201

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data ดาวน์โหลดเอกสาร

- ข้อกำหนดและขอบเขตงาน โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการสารสนเทศระบบงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การจัดการน้ำเสีย

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงการสารสนเทศระบบงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การจัดการน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อกำหนดขอบเขตงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง (บริเวณหลังเรือนจำ) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง (บริเวณหลังเรือนจำ) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง (บริเวณหลังเรือนจำ) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูปและรายการละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูปและรายการละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูปและรายการละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูปและรายการละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาเพื่อควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างเหมาควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อ โครงการเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 27 คัน เพื่อใช้เป็นรถสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานจัดการน้ำเสีย  

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) รายการเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 27 คัน เพื่อใช้เป็นรถสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานจัดการน้ำเสีย  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการเช่ารถยนต์กะบะ 4 ประตู 27 คัน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ขององค์การจัดการน้ำเสีย   ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองคลัง ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราาคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- รายละเอียดพัสดุที่จัดซื้อ ดาวโหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- แบบรูปรายละเอียดการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหัวดสมุทรปราการ  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย   ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

 +วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2)  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย

 - ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อเพื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (e-bidding) ดาวโหลดเอกสาร

 - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเพื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ดาวโหลดเอกสาร

 - ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเพื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสาร

 - ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสาร

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ดาวโหลดเอกสาร

 

archive_f2

+วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ ดาวน์โหลดเอกสาร

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดกิจกรรมและเผยแพร่สกู๊ปข่าวงานสถาปนาเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี การจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

   

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png