Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2561

Parent Category: ร่าง TOR
Hits: 863

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อ งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อ งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลตำบล ปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อ งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง  ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อ งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กขนาดเล็กเทศบาลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

archive_f2

+วิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง (ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

- ขอบเขตงาน Term of Reference TOR  โครงการจ้างปรับปรุงฟิ้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ชื่อ ปรับปรุงฟิ้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png