Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2566

Hits: 177

archive_f2

 + ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

archive_f2

 

 + ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.เชียงใหม่ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.เชียงใหม่ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

archive_f2

 + ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากพนัง ตำบปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากพนัง ตำบปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png