Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2565

Hits: 434

archive_f2

+ ร่าง ประกวดราคาก่อสร้าง พื้นที่บ้านฉาง  

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

archive_f2

+ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาล ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี ด้วยวิธี (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

archive_f2

+ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธี (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

archive_f2

 + (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาล ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png