Theme

Background

Header

Content

620104

ประกาศและพิจารณ์ ร่าง TOR ประจำปีบัญชี 2564

Hits: 491

archive_f2

+ เอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) Download

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนืกส์ (e-bidding) Download 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบและรายละเอียด Download 

archive_f2

+ เอกสารประกวดราคา โครงการงานก่อสร้างแลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ทน.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download 

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายการละเอียด Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download 

archive_f2

+ เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantites) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานต้่วก่อสร้าง Download 

archive_f2

+ (ร่างวิจารณ์) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

archive_f2

+ วิจารณ์ การจ้างก่อสร้างงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ Download

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูปและรายละเอียด Download

archive_f2

 

+ เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

- แบบรูปและรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Download

archive_f2

+ วิจารณ์ เอกสารประกวดราคางาน จ้างโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารแนบท้ายเอสการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  Download

- แบบสรุปงบประมาณ BOQ Download

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง Download 

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.1 แบบรูปและรายละเอียด Download

- ประกาศอจน. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) Download

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

 

                            

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png