องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข่าวผู้บริหาร อจน.
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ที่ออกแบบและก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั้งหมด
โครงการความร่วมมือกับ GIZ
ข่าวทั้งหมด


องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 โทรสาร 0-2273-8577 E-Mail: wastewtr@wma.or.th
© 2013 Wastewater Management Authority All rights reserved.